total글수 2792
1+ E2 시스템트랙 교육생 합격자 발표 안내 조회수 : 411, 2019-11-28 19:42:28
전자공학부
????세?. ????공?克? ???? ?떡????.
?? ????? ?스?? 트? ??? ????? 선발??였???. ?????? ?랍??.
아래? 같? ????막? ???만? ?????? ?????? ?랍??.
그리? ????ㅖ?방?? 만??????. ?娩? ?????? ???? 선????? ?????? ?랍??.
????ㅖ?방 ??가? : https://open.kakao.com/o/gxy3DaNb
원??? 교??? ???? ?염?교?걀 ????? 선????? ???????.
python, java, C언?, 아????? ? 교? ???순?㎏? ???? 12? 1??(??)??? ??메??? ?맒??랍??.
??메??(leemj@jbnu.ac.kr) ?맒?? ????ㅖ?방 ?밀번?? 메??? ?맒?예?
[예? : 1순?(python) 2순?(java), 3순?(C언?), 4순?(아?????)]

< ?스?? 트? ?????? >
  ❍ ??원구분 : E2 ?스?? ???그? ??????
  ❍ ??      ? :  2019.12.10(?) 12? 30분(?】? ????공)
  ❍ ??      ? : 공??? 7??? 114??
  ❍ ??석??? : ?스??트? 교??? ?????

- ??? : ?스??트? 교???? ????? 1?.
댓글댓글 : 0 인쇄 추천 목록