total글수 2792
2020년 2월 학위복 대여 안내 조회수 : 269, 2020-02-17 11:34:47
전자공학부
2020??? 2? ??㎈ ??? 아래? 같?? ????립??

   1. ??㎈ ??
      가. ? ?? : 20.02.21(?) 9:00~15:00  공??? 1??? 146??(7??? 공??? ????? ??? ??만 가?)

      나. ?????極 ???. 석?? : 20.2.20(?) 10:00~17:00, 2.21(?) 9:00~17:00
                                            ??? ?劇?문??(?물번??1-5) 2?  ??㎈ ???
      
   2. ?克? ??㎟? ?? ??? : "?렉?"설문????? ?리 ??성 ?? ?? - ??㎈뭡??-???모 ??? ???(개별)- ??㎈뭐?납-
                                       ??㎟?,공?????서 ?? " ?뭬怠? ??? ???????? ???? 설문??? ?리
                                       ??성??? ??? ?랍??.

   3. ?렉? : 설문?????

* ?뭬殆???  ???????? ??? ?????? "공?????" 2019?均??? ??? ?뭬耽〈??? ??? ?랍??.
댓글댓글 : 0 인쇄 추천 목록